Zaborze: ulica Borowiec wyremontowana

Przebudowany został ponad trzystumetrowy odcinek od skrzyżowania z Grojecką i drugi, prawie kilometrowy, od strony ulicy Brzezina. Roboty rozpoczęto jeszcze jesienią zeszłego roku. Protokół odbioru 3 lipca podpisali wójt Mirosław Smolarek i sołtys Zaborza Adam Nowotarski.

Zniszczona, spękana i nierówna nawierzchna została rozebrana, tak samo stara podbudowa. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię jezdni, poboczy i zjazdów. Inwestycja kosztowała ponad 1,22 mln zł. W tej kwocie 680 tys. pochodzi z budżetu Gminy Oświęcim.

 

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 510180K ul. Borowiec w Zaborzu w km 0+000,00 – 0+328,40 oraz w km 0+510,00 – 1+452,00, Gmina Oświęcim”.

Kwota dofinansowania: 541 301,00 zł

Środki kwalifikowalne: 1 082 602,57 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 221 807,24 zł

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej
i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, remont jezdni, poboczy, wykonanie oznakowania drogowego.

 

Tagi

GALERIA